IT Support Staff

Position

IT Support Staff

Job Specification

 • ดูแลงาน IT ภายในสำนักงาน เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ หรือระบบเครือข่าย
 • จัดซื้อและดูแลอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

Qualification

 • ปริญญาตรี ด้าน IT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1-5 ปี ในงาน IT support  
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ รวมถึงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • รักงานด้าน IT support และเต็มใจช่วยเหลือผู้อื่น

Working Location

 • กรุงเทพฯและสามารถเดิอนทางไปปฏิบัติงานที่โรงงานได้สัปดาห์ละ 3 วัน

Remark

-

Personnel Staff

Position

Personnel Staff

Job Specification

 • รับผิดชอบด้านการสรรหาว่าจ้าง
 • ตรวจสอบใบลาพนักงาน
 • ตรวจสอบข้อมูลการรูดบัตร
 • จัดทำ Daily Cost และเงินเดือนพนักงาน

Qualification

 • ปริญญาตรีด้านการบริหารงานบุคคล
 • สามารถใช้ MS Excel ได้
 • สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Working Location

 • โรงงาน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

Remark

-

Sales Admin Staff

Position

Sales Admin Staff

Job Specification

 • จัดเก็บข้อมูลลูกค้า ออกใบกำกับภาษี ส่วนลด สาขาใหม่ ฯลฯ
 • เช็คสต๊อคในแต่ละวัน อัพเดทให้ส่วนที่เกี่ยวข้องทราบ
 • ประสานงานกับ Warehouse, Sales เกี่ยวกับ sales order & PO

Qualification

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด หรือจบสาขาอื่นแต่สนใจงานด้านนี้
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปี
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

Working Location

 • กรุงเทพฯ

Remark

-

Production Staff

Position

Production Staff

Job Specification

 • จัดสรรกำลังคน วัตถุดิบ จัดการผลิตให้สอดคล้อง และ เป็นไปตามแผนงาน
 • ดูแลกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับหลัก HACCP และ GMP
 • ดูแลงานด้านซ่อมบำรุง และ การทวนสอบ ในสายการผลิต
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Qualification

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา Electric Power Engineer หรือสาขาทางด้านช่างเทคนิค
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถเข้ากะได้

Working Location

 • โรงงาน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

Remark

-

Production Supervisor

Position

Production Supervisor

Job Specification

 • วางแผนกำลังคน วัตถุดิบ จัดการผลิตให้สอดคล้อง และ เป็นไปตามแผนงาน
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับหลัก HACCP และ GMP
 • ควบคุมงานด้านซ่อมบำรุง และ การทวนสอบ ในสายการผลิต

Qualification

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา Electric Power Engineer หรือสาขาทางด้านช่างเทคนิค
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหาร 3-7 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับมาตฐานสากลในการผลิตอาหาร
 • สามารถเข้ากะได้

Working Location

 • โรงงาน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

Remark

-