หัวหน้างานคลังสินค้า

ตำแหน่ง : หัวหน้างานคลังสินค้า

รายละเอียดงาน

-            ตรวจเช็คใบสั่งสินค้าของแผนกฝ่ายขายในประเทศและต่างประเทศทุกวันจากระบบ ERP

-            อบรมพนักงานและให้ความรู้ในด้านความปลอดภัยและการใช้รถโฟล์คลิฟท์

-            ตรวจเช็คสินค้าก่อนโหลดสินค้าขึ้นตู้ในการส่งสินค้าให้ลูกค้า

-            ดูแลการเอกสาร ISO, HACCP, GMP, BRC, IFS

-            ตรวจเช็คสินค้าในรถบรรทุกก่อนส่งสินค้าให้ลูกค้า

 

คุณสมบัติ

-            สัญชาติไทย

-            จบปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส์, คอมพิวเตอร์, การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-            สามารถทำงานล่วงเวลาได้

-            สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

-            มีความสามารถในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์

 

ปฏิบัติงานที่ : โรงงาน นำเชา ประเทศไทย จำกัด จ.ราชบุรี

หัวหน้างานประกันคุณภาพ

ตำแหน่ง : หัวหน้างานประกันคุณภาพ

รายละเอียดงาน

-            รับผิดชอบการดูแลห้องปฎิบัติการ

-            ดูแลระบบคุณภาพ GLP และ ISO17025

-            ดูแลเรื่องกฏระเบียบการควบคุมอาหาร

-            ตรวจสอบมาตราฐานอาหารภายในและภายนอก

-            ประสานงานกับหน่วยงานรัฐบาล และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

-            สัญชาติไทย 

-            จบปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ, เทคโนโลยีอาหาร, วิศวกรรมอาหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-            มีความรู้ในเรื่อง HACCP, BRC, IFS, GLP, ISO17025

-            สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ปฏิบัติงานที่ : โรงงาน นำเชา ประเทศไทย จำกัด จ.ราชบุรี

หัวหน้างานธุรการประสานงานฝ่ายขาย

ตำแหน่ง : หัวหน้างานธุรการประสานงานฝ่ายขาย

รายละเอียดงาน

-            จัดทำ Demand Planning ในแต่ละเดือน

-            จัดเก็บข้อมูล และทำรายยอดขายเสนอหัวหน้าแผนก

-            ประสานงานกับทางโรงงานในการผลิตสินค้า และอื่นๆ

-            ทำรายงานข้อมูลยอดขายประจำสัปดาห์และรายเดือน

-            ดูแลทีม Sales admin เปิดบิล PR,PO ดูแลเอกสารของแผนกฝ่ายขายในประเทศทั้งหมด

คุณสมบัติ

-            สัญชาติไทย

-            จบปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-            สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานใหญ่ เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาผลิตภัณฑ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาผลิตภัณฑ์

รายละเอียดงาน

-            พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

-            ดูแลเรื่องการวิเคราะห์สินค้าและส่งตัวอย่างให้ลูกค้า

-            ดูแลเอกสารอาหารทั้งหมด

-            จัดเก็บข้อมูลผลวิเคราะห์จากการทำการทดลอง

คุณสมบัติ

-            สัญชาติไทย 

-            จบปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีอาหาร, วิศวกรรมอาหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-             สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ปฏิบัติงานที่ : โรงงาน นำเชา ประเทศไทย จำกัด จ.ราชบุรี